Skip to content

Oudercommissie reglement

Reglement oudercommissie Kinderopvang De Benjamin

1. Doelstelling

De oudercommissie stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid van De Benjamin door een goede invulling te geven aan de adviesrechten om opdeze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren.


2. Algemene procedures oudercommissie

 1. Kinderopvang De Benjamin stelt een oudercommissie in die tot taak heeft hem te adviseren over de aangelegenheden, genoemd in de Wet kinderopvang artikel 1.60 (zie paragraaf 5 van dit reglement) (Wk art. 1.58 lid 1);
 2. De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door degenen wier kinderen bij kinderopvang De Benjamin worden opgevangen (Wk art. 1.58 lid 2);
 1. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze (Wk art 1.58 lid 4);
 2. De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen (Wk art. 1.59 lid
 3. Indien in de oudercommissie een of meerdere vacatures zijn, blijft de oudercommissie bevoegd te besluiten, mits de oudercommissie gevormd wordt door meer dan één lid;
 1. Bij aftreding van alle leden van de oudercommissie draagt Kinderopvang De Benjamin zorg voor de verkiezing van een nieuwe oudercommissie. (Wk art. 1.58 lid 1).


3. Samenstelling oudercommissie

 1. Personen werkzaam bij kinderopvang De Benjamin kunnen geen lid zijn van de oudercommissie van kinderopvang De Benjamin, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat De Benjamin bezoekt (Wk art 1.58 lid 3);
 2. De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.


4. Totstandkoming en beëindiging lidmaatschap oudercommissie

 1. Indien er vacatures zijn in de oudercommissie, dan roept de oudercommissie ouders op zich kandidaat te stellen, kandidaatstelling kan schriftelijk of mondeling
 2. Indien het aantal kandidaten het aantal beschikbare zetels niet overtreft, worden alle kandidaten op de eerstvolgende vergadering van de oudercommissie benoemd;
 3. Indien zich meer kandidaten melden dan er zetels beschikbaar zijn, organiseert de oudercommissie een verkiezing;
 4. Benoeming geschiedt voor een periode van 2  jaar en leden zijn maximaal 2 x herkiesbaar indien de betreffende persoon zich hiervoor kandidaat stelt, de secretaris houdt deze periodes van benoeming bij, stelt leden hiervan tijdig op de hoogte en zorgt voor een oproep voor nieuwe leden in de Benjaminweetjes;
 5. Het lidmaatschap van de oudercommissie eindigt bij periodiek aftreden, bij bedanken, bij ontslag door de ouders/oudercommissie, bij overlijden en wanneer de ouder geen kind meer heeft dat gebruik maakt van kinderopvang De Benjamin.
 6. Wanneer 2/3 deel van de ouders aangeeft het vertrouwen in (een of meerdere leden van) de oudercommissie te zijn verloren, kunnen zij het aftreden van (een of meerdere leden van) de oudercommissie verzoeken.


5. Adviesrecht oudercommissie

 1. Kinderopvang De Benjamin stelt de oudercommissies conform Wk art 1.60 lid 1a in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:
  • De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50 en 1.56 uit de Wet
  • Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid (Wk art. 1.60 lid 1b);
  • Openingstijden (Wk art. 1.60 lid 1c);
  • Het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelactiviteiten ten behoeve van
  • de kinderen (Wk art. 1.60 lid 1d);
  • Vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten
  • en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten (Wk art. 1.60 lid 1e);
  • Wijziging van de prijs van de kinderopvang (Wk art. 1.60 lid 1f).
 2. De oudercommissie is bevoegd Kinderopvang De Benjamin ook ongevraagd te adviseren over de onderwerpen in het eerste lid (Wk art. 1.60 lid 3).

6. Adviestraject oudercommissie

 1. Van een advies (als bedoeld in de Wet kinderopvang artikel 1.60 lid 1) kan Kinderopvang De Benjamin slechts afwijken indien zij schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet (Wk art. 1.60 lid 2);
 2. Kinderopvang De Benjamin verstrekt tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de oudercommissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft (Wk art. 1.60 lid 4);
 3. in het “huishoudelijk reglement oudercommissie” worden termijnen vastgesteld waarbinnen Kinderopvang De Benjamin en de oudercommissie geacht zijn te reageren.

7. Geheimhouding oudercommissie

Afspraken over geheimhouding worden in het ‘huishoudelijk reglement oudercommissie’ vastgesteld.

8. Facilitering oudercommissie

Afspraken over de facilitering van de oudercommissie worden in het ‘huishoudelijk reglement oudercommissie’ vastgesteld.

9. Klachten

 1. Kinderopvang De Benjamin treft een regeling voor de behandeling van klachten van de oudercommissie over een door haar genomen besluit als bedoeld in artikel 1.60, eerste lid van de Wet kinderopvang (zie paragraaf 5). De getroffen regeling waarborgt dat aan de behandeling van een klacht van de oudercommissie niet wordt deelgenomen door Kinderopvang De Benjamin of door een persoon die werkzaam is voor of bij Kinderopvang De Benjamin op wie die klacht betrekking heeft. Kinderopvang De Benjamin brengt de getroffen regeling op passende wijze onder de aandacht van de oudercommissie;
 2. Geschillen tussen een oudercommissielid en Kinderopvang De Benjamin aangaande het uitvoeren van regulier oudercommissiewerk kunnen in geen geval leiden tot het opzeggen van de kindplaats van die ouder door Kinderopvang De Benjamin;
 3. In het huishoudelijk reglement oudercommissie worden afspraken gemaakt over hoe om te gaan met geschillen tussen Kinderopvang De Benjamin en een oudercommissie(lid/leden).

10. Wijziging van reglement

Wijziging van het reglement behoeft instemming van de oudercommissie (Wk art. 1.59 lid 5).

 

 

Huishoudelijk reglement oudercommissie

 1. Werkwijze oudercommissie (bepaald door alleen de oudercommissie)
 2. Afspraken tussen oudercommissie en Kinderopvang De Benjamin (wordt afgestemd door oudercommissie en organisatie, met akkoord van beide kanten)

A. Werkwijze oudercommissie

 

1. Samenstelling oudercommissie

 1. Maximaal één ouder per huishouden kan lid zijn van de oudercommissie;
 2. Bij de samenstelling wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van ouders van de verschillende groepen van De Benjamin;
 3. De oudercommissie bestaat in ieder geval uit een voorzitter en een secretaris.

2Taken en bevoegdheden van de oudercommissie

De oudercommissie

 • vertegenwoordigt alle ouders van Kinderopvang De Benjamin;
 • is in staat om in het belang van de gehele Benjamin advies af te geven;
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
 • zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie;
 • zorgt voor een verdeling van de taken onder de leden:
 • De voorzitter leidt de vergadering en draagt zorg voor een vlotte uitvoering van taken, overlegt regelmatig met Kinderopvang De Benjamin over de voortgang van de dagelijkse activiteiten;
 • Kinderopvang De Benjamin stelt in overleg met de voorzitter de agenda op, zorgt voor verspreiding per e-mail aan de leden voor aanvang van de vergadering (minimaal een werkweek van tevoren) en draagt zorg voor verspreiding van de notulen aan de ouders van De Benjamin via de website;
 • De secretaris stelt de notulen op, verspreidt deze onder de leden, beheert de notulen, het adressenbestand van de leden en stelt berichten op vanuit de oudercommissie voor onder meer de Benjaminweetjes.

3. Vergadering

 1. De vergadering wordt minimaal 3 keer per jaar bijeengeroepen door Kinderopvang De Benjamin;
 2. Indien twee leden een vergadering noodzakelijk achten, kunnen zij Kinderopvang De Benjamin opdracht geven om een extra vergadering bijeen te roepen;
 3. Kinderopvang De Benjamin maakt in overleg met de voorzitter voor iedere vergadering een agenda op;
 4. Ieder lid van de oudercommissie kan Kinderopvang De Benjamin verzoeken een onderwerp op de agenda te plaatsen;
 5. Kinderopvang De Benjamin brengt de agenda ter kennis van de leden van de oudercommissie en draagt er zorg voor dat alle ouders van de agenda kennis kunnen nemen;
 6. Berichten van verhindering worden tijdig meegedeeld aan de secretaris; bij verhindering van de voorzitter wordt er uit de aanwezige oudercommissieleden een voorzitter gekozen voor de vergadering;
 7. Van een vergadering wordt een schriftelijk verslag opgemaakt;
 8. Iedere ouder heeft, mits van tevoren aangemeld bij de voorzitter van de oudercommissie, als toehoorder toegang tot de vergaderingen. Hij kan spreken na toestemming van de voorzitter.

4. Contacten met ouders

 1. Kinderopvang De Benjamin stelt nieuwe ouders op de hoogte van het bestaan van de oudercommissie;
 2. Een lijst met de namen van de leden, waarop vermeld de wijze waarop met hen contact kan worden gezocht, wordt gecommuniceerd aan de ouders;
 3. Alle ouders kunnen minimaal één week voorafgaand aan de vergadering van de oudercommissie de agenda bekijken, geplaatst op de website door Kinderopvang De Benjamin;
 4. De door de oudercommissie en Kinderopvang De Benjamin goedgekeurde notulen zijn voor alle ouders ter inzage beschikbaar via de website;
 5. Regelmatig brengt de oudercommissie verslag uit over haar activiteiten via de Benjaminweetjes;
 6. In principe verloopt alle communicatie met ouders via Kinderopvang De Benjamin.

5. Stemprocedures

 1. Besluitvorming door de oudercommissie vindt plaats bij meerderheid van stemmen (Wk art 1.59 lid 4);
 2. Stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter kan bepalen dat schriftelijk wordt gestemd;
 3. Een blanco stem of onthouding wordt geacht niet te zijn uitgebracht;
 4. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter;
 5. Een lid van de oudercommissie kan een ander oudercommissielid schriftelijk machtigen voor hem of haar een stem uit te brengen. Een lid kan in een vergadering voor ten hoogste 2 leden als gemachtigde optreden;
 6. Over kwesties die het voortbestaan van de oudercommissie zelf of haar functioneren betreffen kan de vergadering alleen besluiten indien het op de agenda is opgevoerd.
  Het gaat hierbij met name om:
  – ontslag van één van de leden. In deze situatie is de vergadering niet openbaar;
  – wijziging van het reglement van de oudercommissie;
  – wijziging van het huishoudelijk reglement;

6. Wijziging van het huishoudelijk reglement

Ten minste 1 keer per 2 jaar wordt het huishoudelijk reglement door de oudercommissie herzien en opnieuw vastgesteld.

 

 

B. Afspraken tussen oudercommissie en Kinderopvang De Benjamin

 

1. Samenstelling van de oudercommissie

 1. Naast de personen genoemd in artikel 3a van het “reglement oudercommissie”

sluiten Kinderopvang De Benjamin en de oudercommissie gezinsleden van personen werkzaam bij De Benjamin uit van lidmaatschap van de oudercommissie. Kinderopvang De Benjamin en de oudercommissie kunnen een adviescomité instellen. Dit comité kan de oudercommissie waar nodig van advies voorzien en heeft geen stemrecht. Het adviescomité bestaat nooit uit meer personen dan het aantal leden dat de oudercommissie telt.

2. Communicatie tussen houder en oudercommissie

 1. Kinderopvang De Benjamin kan de praktische uitvoering van de uit de wet of dit reglement voortvloeiende zaken overdragen aan een of meerdere personen die in de onderneming van Kinderopvang De Benjamin werkzaam zijn;
 2. Kinderopvang De Benjamin die van de bevoegdheid in lid a gebruikmaakt, doet daarvan – onder vermelding van de namen en contactgegevens van de gemandateerde persoon of personen – schriftelijk melding aan de oudercommissie.
 3. Kinderopvang De Benjamin en de oudercommissie maken in gezamenlijke afstemming jaarlijks een (inhoudelijke) jaarplanning, vast item op de 1e vergadering na elke zomervakantie;
 4. Ten minste 3 vergaderingen vinden plaats in (gedeeltelijke) aanwezigheid van de Kinderopvang De Benjamin of zoveel vaker als onderling overeengekomen is;
 5. Zowel Kinderopvang De Benjamin als de oudercommissie kunnen een verzoek indienen om een gezamenlijke vergadering te plannen. Dit gebeurt in overleg buiten de reguliere vergaderingen om;
 6. De oudercommissie kan op verzoek van Kinderopvang De Benjamin een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten leveren.

3. Adviestraject

 1. De oudercommissie stemt in principe in met besluiten en wijzigingen door ondertekening van de notulen van de vergadering door de voorzitter, mits Kinderopvang De Benjamin de oudercommissie tijdig in trajecten meeneemt. Bij een negatief advies, wordt het officiële adviestraject gevolgd, zoals hierna omschreven;
 2. Kinderopvang De Benjamin vraagt de oudercommissie schriftelijk om advies en geeft daarbij tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die de oudercommissie redelijkerwijs voor de vervulling van haar taak nodig heeft (Wk art 1.60). Pas vanaf het moment dat aan deze voorwaarde is voldaan gaat de adviestermijn in;
 3. Kinderopvang De Benjamin en de oudercommissie maken na iedere adviesaanvraag, voordat de adviestermijn ingaat, schriftelijk afspraken over welke informatie voldoende is voor de oudercommissie om een advies te kunnen geven;
 4. De adviestermijn voor de oudercommissie bedraagt 4 weken, met dien verstande dat het advies kan worden meegenomen bij het te nemen besluit;
 5. Na overeenstemming tussen Kinderopvang De Benjamin en minimaal twee leden van de oudercommissie, waaronder de voorzitter, kan voor zeer dringende adviesaanvragen een kortere maximale adviestermijn schriftelijk worden afgesproken;
 6. Na overeenstemming tussen Kinderopvang De Benjamin en de oudercommissie kan voor bepaalde adviesaanvragen een langere adviestermijn afgesproken worden als de situatie hierom vraagt;
 7. Kinderopvang De Benjamin mag alleen afwijken van een advies van de oudercommissie indien zij schriftelijk en gemotiveerd kan aangeven dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies van de oudercommissie verzet (Wk art 1.60 lid 2);
 8. Kinderopvang De Benjamin geeft maximaal 2 weken na het verkrijgen van het advies van de oudercommissie schriftelijk aan of het advies van de oudercommissie al dan niet gevolgd wordt;
 9. De oudercommissie informeert de ouders over de uitkomst van het adviestraject via de Benjaminweetjes.

4. Facilitering oudercommissie

 1. Kinderopvang De Benjamin faciliteert de oudercommissie via:
 • het op de hoogte stellen van alle ouders van het bestaan van de oudercommissie;
 • het lidmaatschap van een belangenvereniging;
 • het beschikbaar stellen van vergaderruimte incl. koffie/thee;
 • het beschikbaar stellen van kantoorartikelen en kopieerfaciliteiten en de mogelijkheid om informatie te verzenden en ontvangen voor de oudercommissie;
 • de mogelijkheid om (na akkoord van ouders) te communiceren met de individuele ouders van De Benjamin;
 • het onderhouden van de website op het onderdeel ‘oudercommissie’, o.a. plaatsen algemene informatie, vergaderdata, de agenda van het eerstvolgende en de verslagen van voorgaande overleggen.
 1. Op verzoek van de oudercommissie stelt Kinderopvang De Benjamin (financiële) middelen beschikbaar voor:
 • het (mede) organiseren van één ouderavond per jaar;
 • het bijwonen van een congres;
 • het kunnen deelnemen aan een specifieke training voor de oudercommissie;
 • vanzelfsprekend binnen redelijke grenzen.

5. Geheimhouding

 1. Op de leden van de oudercommissie rust, inzake van hetgeen hen uit hoofde van hun lidmaatschap ter kennis is gekomen, in beginsel geen geheimhoudingsplicht;
 2. Een geheimhoudingsplicht bestaat wel in de hieronder beschreven situaties:
  Informatie en stukken kunnen alleen aangeduid worden als vertrouwelijk, wanneer het gegevens van privé-personen betreft (Wet bescherming persoonsgegevens) of wanneer het gegevens betreft die het economisch belang van de kinderopvangorganisatie kunnen schaden;
 3. Zowel Kinderopvang De Benjamin als de oudercommissie kunnen verzoeken om geheimhouding van informatie of inlichtingen die schriftelijk of anderszins ter kennis worden gebracht;
 4. Verzoeken tot geheimhouding dienen te worden gemotiveerd;
 5. Waar mogelijk geeft de houder of de oudercommissie aan welke tijdsduur aan de geheimhouding verbonden is.

6. Geschillen

 1. Geschillen tussen een oudercommissielid en Kinderopvang De Benjamin aangaande het uitvoeren van regulier oudercommissiewerk kunnen in geen geval leiden tot het opzeggen van de kindplaats van die ouder door Kinderopvang De Benjamin;
 2. Kinderopvang De Benjamin of de oudercommissie kunnen verzoeken om een lid van de oudercommissie voor een bepaalde termijn uit te sluiten van de werkzaamheden van de oudercommissie. Het verzoek kan ingediend worden bij de geschilleninstantie (indien van toepassing) of anders de rechter. Een dergelijk verzoek kan alleen worden gedaan wanneer het betreffende lid het overleg met Kinderopvang De Benjamin, dan wel de werkzaamheden van de oudercommissie, ernstig belemmert. Ernstige belemmering houdt in dat de doelen van de oudercommissie, zoals het creëren van een werkbare situatie die recht doet aan de belangen van alle ouders, niet worden nagestreefd. De overige leden van de oudercommissie of ouders kunnen het aftreden van een oudercommissielid verzoeken wanneer het 2/3 deel van de ouders aangeeft het vertrouwen te zijn verloren. Kinderopvang De Benjamin kan in gesprek gaan met het betreffende lid en hem/haar verzoeken om af te treden. Daarna heeft Kinderopvang De Benjamin de mogelijkheid om bij de overige leden van de oudercommissie en ouders alle of bepaalde werkzaamheden van het lid van de oudercommissie ter discussie te stellen.

Zoeken.