Skip to content

Notulen

Aanwezig: Mirjam, Inez, Ineke, Inge, Karin, Marjolein en Karin

Agendapunten:

1. Notulen vorige vergadering 
Vraag vanuit de OC om een format voor de notulen. Benjamin zal dit aanleveren.

2. Beleid
Nieuw afspraak: de onderwerpen protocollen en beleid komen standaard op de agenda 1x per jaar, voorstel van de Benjamin is in Maart. Het idee is om dan alle documenten door te nemen en te beoordelen welke documenten opnieuw ondertekend dienen te worden. Daarnaast tussentijdse ´grote´ veranderingen in een extra overleg of ´kleinere´ veranderingen via mail.

– Beleid veiligheid en gezondheid
De oudercommissie kreeg uitleg over het beleid ‘veiligheid en gezondheid’. Het beleid heeft een aantal jaren geleden een nieuwe vorm gekregen. De Benjamin is continu in gesprek met het team hierover. ‘Hoe wordt er gekeken naar veiligheid’ en ‘hoe waarborgen we die met zijn allen, zijn onderwerpen die dan besproken worden. De balans tussen kinderen leren omgaan met risico’s maar dat wel op een veilige manier. Middels een checklist wordt er door iemand van de BSO en de opvang op beide locaties rond gelopen om de veiligheid te beoordelen van de verschillende ruimtes. Hier komen actiepunten uit. Daarnaast vindt de Benjamin het belangrijk om van elkaar te leren en het delen van (bijna) incidente hoort daar ook bij.

3. Klachten
Geen klachten vanuit oudercommissie of bij de benjamin binnen gekomen.

4. Adviesaanvragen
De Benjamin vraagt aan de OC om advies ten aanzien van onderstaande punten. De OC heeft alle adviesaanvragen ondertekend.
– Warme maaltijd
– VVE-certificering dagopvanggroep
– Openingstijd vanaf half 8
– Halve dagdelen wijziging

5. Continuïteit/kwaliteit dagopvang
De oudercommissie heeft haar zorgen over de kwaliteit van zorg van de dagopvang gedeeld. Dit komt volgens de OC door de verschillende wisselingen in personeel op betreffende groep. De Benjamin beaamt dit en is volop bezig met het werken aan de kwaliteit van deze groep.

Hoe dan: coaching on the job, coaches op de werkvloer als invallers. Medewerkers van kantoor op de groepen. Dit geldt ook voor de overige groepen.

6. Prijzen 2024
Er zal een tariefstijging van 6% plaatsvinden. De lage prognose van de brancheorganisatie kinderopvang is aangehouden.

7. Rondvraag
De vraag aan de inspectie is gesteld of de huidige samenstelling van de OC representatief is of dat de inspectie nog andere voorwaarden hiervoor heeft. We wachten antwoord van de inspectie af of huidige samenstelling van de OC voldoende is. Dit is een punt voor de volgende vergadering. De volgende vergadering is in principe in maart.

8. Afsluiting

Aanwezig: Mirjam, Inez, Ineke, Inge, Karin, Marjolein en Karin

Agendapunten: 

1. Notulen vorig overleg
Akkoord

2. Klachten
Geen klachten, n.a.v. de pilot met Eetkomeet. Inez en Mirjam hebben met 1 ouder gesproken en verduidelijking gegeven t.a.v. eetpatroon zijn/haar kind.

3.Eetkomeet/enquête opstellen
De nieuwe manier van eten, is erg wennen (geweest) voor iedereen. De veranderingen en daarmee andere gewoonten waren wel te overzien voor de Benjamin. De leidsters hebben zich niet beziggehouden met het klaarmaken van het eten etc. Het klaarmaken van het eten is door Mirjam en Inez gedaan. Hierdoor konden de medewerkers alle aandacht schenken aan de kinderen en veranderingen op de groep. Sinds vorige week worden de pedagogisch medewerkers van de groep een voor een betrokken om samen met Mirjam of Inez de maaltijden klaar te maken. Organisatorisch gaat het goed. Op de groep zijn er kinderen die erg moeten wennen en ook voor de medewerkers is het wennen. Er komt wel meer rust op de groepen. Hierdoor is er ook aandacht voor: hoe help je de kinderen het beste, hoe laat je ze wennen aan het warme/nieuwe eten etc. De pedagogisch coaches zijn ook aangesloten op de groepen om de pedagogisch medewerkers te begeleiden. Praktische zaken krijgen steeds meer vorm. Er zijn maar weinig kinderen die echt niets eten, dit is op 1 hand te tellen.

Het tafelmoment is rustiger in vergelijking met de broodmaaltijd. De tafel staat niet vol met allerlei beleg en het eten is al bereid, het hoeft niet meer gesmeerd te worden etc. Wat opvalt is dat de kinderen geconcentreerd met het eten bezig zijn. De tafelschikking is aangepast sinds start Eetkomeet.

Enkele opmerkingen/vragen van ouders:

  • Wat een van de ouders opviel is dat het lactosevrije gerecht vaak een heel ander gerecht is, terwijl dit niet heel anders hoeft te zijn. De Benjamin geeft dit door aan de Eetkomeet.
  • Variatie op sommige dagen minder duidelijk of minder aanwezig. Benjamin controleert dit.
  • Vraag of er kosten aan de warme maaltijd verbonden zijn. Het idee van de Benjamin is niet dat dit voor extra kosten gaat zorgen, maar wat de toekomst brengt is nog niet bekend.
  • De overdracht vraagt soms nog wat aandacht. “Je kind heeft goed gegeten”. Maar wat is goed gegeten?

De pilot wordt verlengd. Nu pas begint iedereen te wennen en begint er rust te komen.

Er zal een enquête volgen, de vragen zijn door de oudercommissie samen met Inez en Mirjam doorgenomen. Besloten wordt om open vragen te gebruiken en afsluitend een vraag om een cijfer te geven en of de ouder/verzorger door zou willen gaan met de warme maaltijden.

Nog aanvullend. Er wordt geen eten weggegooid. 2x per week wordt er een bestelling gedaan aan de hand van het aantal kinderen dat gepland staat te komen. Dagelijks om half 10 wordt er geïnventariseerd wie zijn er niet die wel verwacht werden. Dat aantal kinderen wordt uit de bakken geschept en daar worden porties van gemaakt die vervolgens in de vriezer gaan. Als de vriezer vol is worden die porties gebruikt op een dag dat dit mogelijk is binnen de termijn waarin de maaltijden nog houdbaar zijn in de vriezer.

Kinderen tot 1 jaar krijgen aparte voeding, speciaal voor kinderen tot 1 jaar.

4. Peuterwerk
De peutergroep van de kubiek groeit niet. De groep is en blijft klein. Voelt niet meer als een volwaardige peutergroep. Het idee is om deze groep na de zomer te stoppen. Er wordt rekening gehouden met dat de kindjes kunnen instromen op de peutergroep van de Kanz.

Veel VVE kinderen maken gebruik van meerdere groepen, ochtend peuteropvang middag dagopvang. Het idee is om een dagopvanggroep VVE te certificeren. Meerwaarde, de kinderen die gebruik maken van de combi die kunnen dan 1 hele dag op 1 groep. De druk op de peutergroep wordt daardoor minder groot, zodat onverwachtse aanmeldingen beter geplaatst kunnen worden. Dit zal niets veranderen voor de VVE kinderen die nu al gebruik maken van de Benjamin, enkel voor de nieuwe aanmeldingen.

5. Dag van de pedagogisch medewerker
Besloten wordt om net als vorig jaar een verzoek te doen aan ouders/verzorgers om een werkje in te leveren voor de zomervakantie, met eventueel een herinnering na de zomervakantie. Zodat de oudercommissie op tijd alles kan verzamelen en in elkaar kan zetten. De dag van de pedagogisch medewerkers is dit jaar op 21 september.

6.Personeelswisselingen
Er wordt een oproep met foto van de OC geplaatst + e-mailadres in de volgende Benjaminweetjes. Met de gerichte vraag naar BSO Kanz ouders.

7. Rondvraag
Geen vragen.

8. Afsluiting

Aanwezig: Mirjam Verbruggen, Inez van Kessel, Karin vd Lee, Ineke Danen, Marjolein van Eerd, Inge vd Pas, Karin van der Heijden

Agendapunten: 

1. Notulen vorig overleg
Akkoord

2. Klachten
Het pijnpunt zit volgens Inez en Mirjam in het stukje opgebouwde credituren die nu niet meer ingezet kunnen worden. Inez en Mirjam vinden het erg vervelend om deze keuze te moeten maken, dat is natuurlijk de bedoeling geweest. De ruilservice is in het leven geroepen om klanttevredenheid te bewerkstelligen en om een stukje flexibiliteit te bieden. Dat was de belangrijkste reden voor inzet van de ruilservice en is daarom ook meerdere keren verruimd in de afgelopen jaren. Wat Inez en Mirjam nu tegenaan lopen is dat iets waar je klantvriendelijk in wilt zijn ook een andere kant heeft. Het blijft een discussiepunt op de grens. Ouders geven aan dat het een recht is, echter is het een service. Al vaker hebben ze hierover vragen/klachten gekregen van ouders. Het brengt soms ontevredenheid wat eigenlijk bedoeld is als tegemoetkoming aan de klantvriendelijkheid. De vraag die Inez en Mirjam zich hardop stellen: hoe gaan we hier in de toekomst mee om. Los van dat het nu een tijdelijk probleem is en het nu ook niet geboden kan worden.

De OC vraagt ook aan Inez en Mirjam om eens kritisch te kijken naar informatie die van uit de administratie gegeven wordt bij de keuze voor een BSO-pakket. Nu wordt de verwachting geschept dat uren ingezet kunnen worden als credituren en daarom een totaalpakket prima zou passen.

Wat is opgevallen is dat ouders langere tijd hun opvang hebben kunnen regelen door middel van de credituren. Het is fijn dat dat al die tijd gelukt is, echter dat is geen basis voor opvang. En daar lopen ouders nu tegenaan bij het tijdelijk niet kunnen inzetten van extra plan/creditplanning.

De OC heeft verschillende mails gehad met vragen/opmerkingen. Deze vragenlijst is doorgenomen, zie ook bijlagen. Afgesproken is dat Inez en Mirjam een brief opstellen met toelichting over de gemaakte keuze met antwoorden op de veel gestelde vragen.

3. Nieuwe prijzen 2023
BSO-prijs gaat met een lager percentage omhoog dan de dagopvang. Wat de OC opvalt is dat de BSO in vergelijking met BSO’s in de omgeving een vrij hoog uurtarief heeft. Inez en Mirjam geven aan dat dit in een stukje kwaliteit zit. De medewerkers van de BSO hebben altijd een uur voorbereidingstijd, waarin ze KIJK registraties doen, workshops voorbereiden, spullen klaarzetten etc. Alle medewerkers werken tot 18 uur en er is op dit moment geen sprake van afbouw vanaf 17 uur. Heel veel BSO’s hebben geen eigen ruimtes, maar werken in klaslokalen, aldus Inez en Mirjam. De Benjamin heeft deze ruimtes wel. Op het moment heeft de Benjamin een aantal ruimtes verhuurd aan o.a. logopedie in de ochtend, waardoor de huurkosten iets gedekt worden. De BSO-prijs is niet verhoogd zoals wel geadviseerd werd.

Waarom is er nu geen afbouw mogelijk? Op de BSO is in tegenstelling tot de kinderopvang geen ruimte tussendoor voor medewerkers om zich even terug te trekken van de groep om iets voor te bereiden of uit te werken. Het uur van 17:00 – 18:00 uur wordt nu gebruikt om ouders een goede overdracht te kunnen geven en als er ruimte is omdat veel kinderen vroeg weg zijn wordt deze tijd gebruikt om observaties uit te werken etc. De voorbereidingstijd blijft bestaan dat doet iets met de kwaliteit, aldus Inez en Mirjam.

In de prijsstijging van 2022 is de inflatie niet meegenomen. Deze toegenomen kosten heeft de Benjamin wel gemerkt, maar hier was nog geen rekening mee gehouden bij de start van 2022. Nu is daarom hiervoor 1% meegenomen i.p.v. 0.7%.

Bij de kinderopvang is wel sprake van een hogere prijsstijging. En op de peuteropvang ook. Deze is bewust gelijkgetrokken met de kinderopvang, omdat ze deze nu ook gelijk behandeld gaan worden. Er hoeft geen fruit en luiers meer meegenomen te worden en ook zal er vaker een kijkregistratie plaatsvinden in tegenstelling tot hoe de huidige manier van werken is. De overheid ziet peuteropvang ook hetzelfde als de kinderopvang, ook qua toeslagen.

De OC vindt dat de workshops die geboden worden op de BSO niet altijd de naam ‘workshop’ mogen krijgen, maar bijvoorbeeld een knutselactiviteit. Hierbij verwacht de OC een ander soort workshop.

We voorzien allen dat er veel vragen/opmerkingen komen naar aanleiding van de nieuwe prijzen en besluiten daarom dat Inez en Mirjam een brief opstellen voor alle ouders. Een korte brief met de nieuwe prijzen en daarbij een bijlage met meer uitleg over de prijzen. Deze wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de OC alvorens deze naar de ouders verzonden wordt.

De OC beslist nu nog niet te tekenen voor de prijzen en hier zo snel mogelijk op terug te komen.

4. Ruilservice
Is besproken in punt 2.

5. Gezond voedingsbeleid / warme maaltijd
Inez en Mirjam geven aan al langere tijd de wens te hebben om een warme maaltijd tussen de middag aan te bieden. Daarnaast willen ze een duidelijker uitgesproken gezond voedingsbeleid binnen de Benjamin. 2 jaar geleden zijn er offertes opgevraagd, maar waren ze nog niet overtuigd. Recent zijn ze in aanraking gekomen met een leverancier op de kinderopvangbeurs die met een goed verhaal kwam. Ze hebben kunnen proeven en hebben een goed gevoel bij dit bedrijf ‘Eet Komeet’. Het bedrijf maar verse maaltijden, ook voor kinderen met een allergie, vegetarisch etc. De maaltijden worden door diëtistes samengesteld. En zijn gericht op de smaakontwikkeling van kinderen. Inez en Mirjam denken dat de kracht van de groep, “zien eten doet eten”, mogelijk bijdraagt aan beter/gezonder eten. Sommige kinderen zullen beter eten in een groep. Het tijdstip voor het nuttigen van een warme maaltijd is gunstiger. ‘S avonds zijn kinderen vaak moe, ze hebben een lange opvang dag gehad.

Het idee is om een pilot te draaien van 2 maanden. De OC geeft het advies dit pas in het voorjaar te doen, gezien alle huidige commotie rondom de credituren en de nieuwe prijzen die eraan komen. Er wordt gesproken over maart.

De OC vraagt zich af wat dit doet met de prijzen voor de opvang en of dit meer tijd gaat kosten voor de medewerkers. Eet Komeet komt alles brengen tot in de koelkasten, 2 keer per week. Alle bakken kunnen tegelijk van 3 groepen samen in de oven. Op de groep dient het dan alleen nog opgeschept te worden. Normaal moeten medewerkers ook nog brood smeren, knippen/snijden etc. Inez en Mirjam geven aan dat het niet de intentie is om de prijzen te verhogen. Dit is iets wat zij al langere tijd willen. De OC vraagt zich af of hoe medewerkers er tegenaan kijken. Wisselend, veelal positief. Een enkeling heeft niet zo’n positieve ervaringen op vorige werkplekken met warme maaltijd tussen de middag. Dit had met name te maken met opwarmen, geen gelijke verdeling van warmte. En sommige vinden een warme maaltijd tussen de middag zelf gewoon niet zo lekker.

Wordt dit ook doorgevoerd op de BSO, daar waar kinderen regelmatig meteen doorgaan naar het sporten en ouders wat extra boterhammen meegeven? Als de pilot bevalt dan zou het kunnen dat er op den duur ook op de BSO aangeboden wordt dat je als extra een maaltijd kunt kiezen voor je kind.

6. Werving nieuwe leden
Er wordt een oproep met foto van de OC geplaatst + e-mailadres in de volgende Benjaminweetjes. Met de gerichte vraag naar BSO Kanz ouders.

7. Nieuwe medewerkers
Wat wordt er nu gedaan aan het personeelstekort? Werving nieuwe medewerkers al langere tijd. Er zij leerwerk plekken, stagiaires. Maar helaas ook te maken met zwangerschappen en ziektes.

Pien, een jonge meid is direct kunnen starten als fulltimer bij de Bambino’s. Op 1 december starten 2 nieuwe medewerkers. 2 medewerkers gaan in november met verlof, waaronder een fulltimer. Deze gaten zijn momenteel gedicht in de planning ook met behulp van medewerkers die op kantoor werken.

8. Rondvraag
De verlengde opvang vindt sinds kort plaats op alle drie de groepen in plaats van een samengevoegde groep Wat zijn de eerste ervaringen? En redenen om dit zo te doen? De groep werd steeds groter. Dus moest er een tweede persoon bij gepland worden. Door de grote groep was het erg druk met overplaatsen van de kinderen naar hun eigen groepen inclusief overdracht om 8 uur, terwijl er dan ook al ouders met kinderen bij de groep staan om 8 uur. Dit zorgde voor een onprettige start van de dag. De eerste ervaringen zijn positief. Als je op een groep met 2 personen staat is het nu wel een lange dag. Met zijn drieën heb je meer afbouw mogelijkheden. Inez en Mirjam geven aan dat ze momenteel ook erg op de werkbelasting van hun medewerkers letten vanwege de flexibiliteit die medewerkers momenteel aan de Benjamin bieden door extra te werken etc.

9. Afsluiting 21:30

Bijlage 1. Vragen

• Credit-uren moeten in december zijn opgemaakt, vervallen per 1 januari. Hoe zien zij dit voor zich?
• Ontvangen wij ons geld terug voor niet ingezette uren, nu de Benjamin het zo goed als onmogelijk maakt?
• Echter wel een service waarop ik een contract aangegaan ben bij de benjamin. Hoe zien ze dat? (ook voorbeeld mailcontact Marjolein)
• Gaat de Benjamin een vergoeding naar de ouders doen?
• Met deze abrupte mededeling hebben ouders ook geen kans gehad het anders te doen of te regelen. Kunnen we daar iets mee doen?
• Ik zou graag zien dat de regeling weer terugkomt zodat de credit uren van dit jaar niet verloren zijn of een terugbetaling of coulance van de kosten.
• Wat is de reden geweest dat er geen adviesvraag is gesteld aan oudercommissie?
• Is er nagedacht over alleen communiceren dat wegens personele bezetting en krapte op de arbeidsmarkt de inzet van ruildagen heel beperkt mogelijk is, i.p.v. de service geheel stop te zetten?
• Is er nagedacht om iedereen te vragen om de ruilvragen in te trekken, en alleen urgente vragen opnieuw in te dienen zodat jullie daar rekening mee kunnen houden?
• Welke acties gaan jullie uitzetten om ervoor te zorgen dat de problemen m.b.t. de personele bezetting opgelost gaan worden?
• Bel je in de ochtend naar de groep om te checken of er een plek is, of bel je naar het algemene nummer van de Benjamin?
• En doet het er dan nog toe of je wel/ niet ooit een ruilvraag hebt ingediend?
• Waarom is er geen tussenstap gemaakt? Minder snel toekennen? Kritischer kijken naar waarom er geruild wordt? Terug gegaan naar 6 weken voor 6 weken na?
• In hoeverre is het mogelijk om te kijken naar de vakantie weken?
• In hoeverre kan er gekeken worden naar ouders die in het begin van het jaar extra plan hebben moeten opnemen? Of voor komend jaar?
• Waarom is er bij de BSO geen 48/46 weken contract?

Aanwezig: Mirjam, Inez, Joyce, Martine, Karin vd Lee, Marjolein, Inge, Ineke (voorzitter), Karin vd Heijden (notulist) 

Agendapunten:

1. Welkom nieuwe leden
Inge van der Pas en Marjolein van Eerd

2. Voorstelrondje

3. Vacatures OC, werving nieuwe leden
Vacature lid BSO Kanz
Vacature lid Peuteropvang Kubiek

Karin vd Heijden kent 2 mogelijke kandidaten, zij zal ze benaderen. Als deze geen interesse hebben om deel te nemen, dan benaderen Mirjam en Inez ouders waarvan zij de naam hebben doorgekregen.

4. Terugkoppeling Bitcare
De algemene ervaring is dat het beter gaat dan een tijd terug, maar dat er nog verbetering mogelijk is. Met name op de BSO van de Kanz mag het nog meer onderdeel worden van het werk. Het onderwerp blijft onder de aandacht bij Inez en Mirjam.

5. Taken verdelen OC
Ineke: voorzitter
Karin: secretaris, beheer e-mailadres.

6. Dag van de pedagogisch medewerker (15 september)
Er worden verschillende ideeën uitgewisseld. Uiteindelijk wordt besloten om te vragen aan ouders om de hand van hun kind op papier te laten overtrekken en uitknippen. En daarmee een slinger, hart, boeket etc. te maken. Karin vd Heijden zal een opzet maken voor de brief en deze delen met de OC.

Omdat de dag van de pedagogisch medewerker snel na de zomervakantie is, is besloten al voor de zomervakantie de versierde handjes in te laten leveren. Zo is er tijd genoeg voor 15 september om er een leuk geheel van te maken.

7. Bezetting peuteropvang
Mirjam en Inez leggen het voorstel op tafel om van 2×2 dagdelen peuteropvang de Kubiek naar 1×2 te gaan (dinsdag en donderdag). Vanwege het minimaal aantal kinderen per groep worden deze groepen bij elkaar gevoegd. Het gaat om 3 kinderen. Ouders van deze kinderen krijgen, als de dagen voor hen echt niet mogelijk zijn, de optie geboden om te switchen naar de peutergroep bij de Kanz. Anja en Wilma blijven beide werkzaam op de Kubiek (ieder een dagdeel).

8. Werkgroep opvang Oekraïense kinderen
Mirjam en Inez geven informatie over de opvang van Oekraïense kinderen bij de peuteropvang van de Benjamin en op de Maxend school.

9.Rondvraag
Karin vd Lee: vraagt om een update na de communicatie over de ruilservice. Inez en Mirjam geven aan dat er geen onrust of bijzonderheden (meer) over zijn. Soms een vraag of onduidelijkheid, die met uitleg opgelost wordt.

Joyce: merkt op dat er vaak gewisseld wordt van mentor op de dagopvang. Bij het oudergesprek kwam ze er pas achter dat er een wissel had plaatsgevonden, dit was niet aangekondigd. Mirjam en Inez geven uitleg hierover en beargumenteren waarom er regelmatig een ruiling plaatsvindt. In principe is zichtbaar wie de mentor is in Bitcare. Bij ruilingen wordt dit vaak gecommuniceerd via Bitcare.

Ineke: vraagt naar de bezetting op de groepen en afspraken rondom het plannen van kinderen op een andere groep. Op de dagopvang is de bedoeling dat dit altijd in overleg met de ouders plaatsvindt. Op extra plan/creditplanning dagen is dit vaker het geval, maar dat wordt dan ook altijd in Bitcare vermeld.

Inez en Mirjam: geven aan dat er veel stageplekken zijn aangevraagd voor komende schooljaar en ook 2 BBL leerlingen. Deze mag je na het halen van bepaalde doelstellingen procentueel inzetten.

10. Afscheid Joyce, Esther en Martine
Mirjam, Inez en de leden van de OC bedanken Joyce, Esther en Martine voor hun inzet en bijdrage aan de OC. We worden allemaal in het zonnetje gezet door Mirjam en Inez met een bosje bloemen. Bedankt daarvoor.

11. Actielijst
Inez/Mirjam: doorsturen van het nieuwe inspectierapport

Inez/Mirjam: voorstel aan OC voor nieuwe vergadering doen

Karin vd Heijden: ouders benaderen voor vacatures OC

Karin vd Heijden: voorzet brief dag van de pedagogisch medewerker

Joyce: overdragen gegevens e-mailaccount OC aan Karin vd Heijden

Aanwezig: Karin van der Heijden, Joyce, Martine, Mirjam, Inez, Ineke 

Aanleiding: Vragen vanuit de oudercommissie over het ruilbeleid en over de communicatie via Bitcare.

Agendapunten:

1). Bitcare

Vanuit ouders komen er signalen dat er wisselend gecommuniceerd wordt door de verschillende pedagogische medewerkers op bitcare. Deze geluiden komen vooral vanuit de BSO. Sommige ouders hebben al maanden geen PicCollage of verhaaltje meer gehad.

Inez en Mirjam geven aan dat dit punt hun aandacht heeft. Ze zijn hier mee bezig, maar dit is soms lastig vanwege de wisselingen in het team en nieuwe mensen. Door onze vraag gaan ze hier weer extra aandacht aan besteden en gaan dit duidelijk communiceren naar de pedagogische medewerkers.

Ze geven aan dat een PicCollage of verhaaltje niet dagelijks hoeft, maar dat de frequentie wel hoger moet liggen dan nu soms het geval is.

2). Ruilbeleid 

Er kwamen vragen vanuit ouders over het ruilbeleid. Door het werken met credituren kun je niet van te voren je uren opmaken. Je kunt zo dus in januari niet echt een ruildag aanvragen, ook kan je nu nog niet ruilen voor in de zomervakantie. In december loop je er tegenaan dat je bijv. de uren van de kerstdagen ook niet makkelijk kunt ruilen, omdat het jaar dan bijna voorbij is.

Inez en Mirjam geven aan dat het ruilbeleid een service is en geen recht. Dit moeten ouders goed onthouden. Ze zijn tot nu toe best flexibel geweest, waardoor ouders verwachtingen hebben. Ze krijgen dagelijks veel ruilaanvragen binnen en dit kost veel administratieve tijd.

Ze hebben voor dit ruilbeleid gekozen, omdat dit duidelijk en inzichtelijk is voor ouders. Aan ieder nieuw beleid zitten voor- en nadelen aan. Van te voren credituren opnemen kan helaas niet, omdat dit niet kan in het systeem.

Als oplossing voor het plannen van een ruildag zonder dat je credit uren hebt hebben ze het volgende bedacht. Maak eerst een extra plan aan in  bitcare, heb je tegen de tijd dat je dit extra plan wil opnemen credituren, neem dan contact op met de administratie om dit extra plan om te zetten in een ruildag.

Dit zullen ze communiceren met ouders. Dit over ongeveer 2 weken (wanneer de quarantaine/corona perikelen wat minder zijn).

3). App Bitcare

We hebben aangegeven dat er nog steeds problemen zijn met de app. Je wordt bijv. soms ineens uitgelogd. Dit gaan ze doorgeven aan de helpdesk.

Aanwezig: Mirjam, Inez, Martine, Anne-Marie, Judith, Karin, Joyce

Afwezig: Esther

Agendapunten: 

1). Op korte termijn openen extra BSO groep Locatie de Kubiek – informeren.

De Benjamin had de intentie binnen een half jaar/jaar een extra BSO groep te openen op locatie de Kubiek. Een van de corona maatregelen is het beperken van contacten tussen verschillende opvanggroepen. De Benjamin ziet de noodzaak de BSO, wanneer deze weer volledig opengaat, zo ingericht te hebben dat kinderen op de eigen school naar de BSO kunnen. Vanwege de corona maatregelen/veiligheid en de rust (geen extra wisselmomenten) is dit ook wenselijk.

Inrichting groepen:

Nieuwe peutergroep: 4-5 jarigen (instroomgroep/ meer beschermde omgeving). Huidige BSO groepen: jongere groep (ongeveer 6 – 8 jaar) en oudere groep (vanaf 8). Er wordt geen specifieke leeftijd aan gehangen, het is ook maatwerk om te kijken voor welk kindje het past om door te stromen. Ouders worden daar wel bij betrokken, maar niet altijd. Verwachting naar ouders moet duidelijk zijn. Nu wordt een planning gemaakt, dat wordt ook met de leidsters besproken.

Nieuwe naam groep: de bubbels.

Werkplan

Voor elke opvangsoort dient er een apart werkplan opgesteld en door de oudercommissie geaccordeerd te worden. In dit geval zijn het kleine aanpassingen tov de werkplannen die vorige vergadering besproken zijn: naam gewijzigd, 5e BSO groep, aantal kinderen wat erin zit, en opbouw van de leeftijden in 3 groepen verdeeld. De oudercommissie gaat dan ook akkoord met de mondelinge toelichting op het werkplan.

2). Inrichting van de oudercommissie.  

De Benjamin heeft 4 LRK nummers. De wet zegt dat je in je oudercommissie per LRK nummer een afgevaardigde moet hebben. Die persoon moet kunnen overleggen met achterban. Dit moet in het reglement worden vastgelegd. Dit kan praktisch ingeregeld worden door minimaal 2 oudercommissieleden per LRKnr te hebben, of door middel van een sparringpartner (deze persoon hoeft geen deel te nemen in oudercommissie, maar kan om advies gevraagd worden).

Huidige bezetting:

Dagopvang peuteropvang de Kanz: Karin en Joyce (vanaf Sept. alleen Joyce)

BSO de kanz: Esther, Martine, Anne-Marie (vanaf Sept. ook Karin)

BSO de kubiek: Judith (vanaf Sept. ook Joyce)

Peuteropvang kubiek: Karin (tot september). Op dit moment nog geen afgevaardigde nodig (< 50 kinderen).

Op het moment dat er voor september een besluit van de oudercommissie gevraagd wordt, zal Judith een sparringpartner om advies vragen.

De Benjamin past het reglement aan en stuurt dit door naar de oudercommissie.

3). De email van de oudercommissie kan niet meer uitgelezen worden.

Er wordt een nieuw emailadres aangemaakt (Joyce).

 

1). Notulen vorige vergadering

Vastgesteld.

2). Klachten

Geen klachten gemeld.

3). Nieuwe prijzen 2021

Effecten corona niet meegenomen, maar kosten lopen wel op (mede door uitval personeel). De aanvraag is nu gebaseerd op de prognose van de brancheorganisatie kinderopvang

De officiële adviesaanvraag wordt via Judith getekend en afgegeven.

4). Uitbreiding dagopvang / nieuwe groep

Het was een ‘onstuimig halfjaar ivm corona’. Wel waren er al langere tijd wachtlijst op de drukkere dagen en was er moeite met broertjes/zusjes plaatsen. Voor de zomer zijn de plannen weer concreter geworden, ook was er nu een ruimte beschikbaar.

3e dagopvang groep: streven vanaf half november open te gaan: 1e kinderen zijn al geplaatst.

De nieuwe groep is aangemeld bij GGD, begininspectie wordt gepland. Het wordt een verticale groep (bambino’s).

Er wordt nu in kaart gebracht of er kinderen in de bestaande groepen zijn die niet op gewenste dagen zitten of extra dagen willen. Tot nu toe is de groep alleen gevuld met nieuwe kinderen.

In eerste instantie stond bij dit punt advies: nu is het ter info. Ook mbt de adviesaanvraag buitenbedjes. Er is al e.e.a. in gang gezet hiervoor dus in hoeverre is het nog een advies of ter info. Buitenslapen is al in eerdere overleggen besproken met de oudercommissie. De adviesaanvraag is voornamelijk beleidsmatig en gaat alleen over het protocol, en niet over het besluit het wel niet te doen.  Alleen nu adviesaanvraag over protocol. Hebben we overal rekening mee gehouden.

Besproken over communicatie richting alle ouders vs oudercommissie. Soms is het al gecommuniceerd via Bitcare en is er geen ruimte meer voor de oudercommissie om er nog iets van te vinden.

5). Buitenslapen

Dit was al langer een wens, nu met de aanpassing van de tuin is ook veiligheid geborgd. Er komen 6 slaapplekken (3 bedjes). Er is een overkapping gemaakt. Aan kant van de bikkels parallel op het kozijn komen 2 bedjes, het andere bedje komt tussen de deuren van de Banjers en de Bikkels in.

Veiligheid:

  • als kinderen erin liggen, dat ze niet door de verkeerde pers eruit gehaald kunnen worden,

Er komen babyfoons met camera in de bedjes. Er komen ook beddenalarmpjes op de bedden. Er zijn elektrische kruiken, mutsjes en extra warme slaapzakken gekocht om de kindjes goed warm te houden (volgens protocol)

  • bedjes blijven ook buiten staan in het weekend en savonds; geen zicht op wat er met bedjes gedaan wordt door evt kwaadwillenden.

Vanuit de overkapping komt er een rolluik naar beneden voor het losse bedje langs. En de andere 2 komen achter een schutting.

Er gaan alleen kindjes in waarvoor ouders toestemming hebben gegeven. Indien er meer kindjes zijn die buiten ‘mogen’ slapen dan dat er bedjes zijn, zal er gemiddeld worden/een rooster gemaakt worden.

De officiële adviesaanvraag wordt via Judith getekend en afgegeven.

6). Nieuwe ontwikkelingen VVE

De werkgroep VVE (vanuit gemeente) heeft de afgelopen 2 jaar om tafel gezeten om een nieuw beleid vve binnen bernheze op te zetten.

Aan die overleggen deden alle kinderopvangorganisaties en Piccino (peuterspeelzaal) mee: iedereen mocht meedenken of ze als organisatie VVE gecertificeerd (wilden) zijn. Basis was In iedere kern kinderopvang en peuterspeelzaal VVE gecertificeerd. Extern begeleid: verschillende scenario’s besproken.

Liep ook subsidievraagstuk rondom Piccino (ouders die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag: gaan naar Piccino toe (alleenrecht op subsidieplaatsen)). Hier wilde gemeente ook vanaf. Ouders moeten zelf plek kunnen zoeken waar ze kindjes willen plaatsen.

Door corona vertraagd: financiële stuk werd struikelblok.

Met een nieuwe medewerker op de portefeuille bleek er in een overleg 3 weken geleden een besluit genomen te zijn door het college, er werd medegedeeld wat nieuwe beleid van gemeente was: er is afgestapt dat er in elke kern 2 partijen VVE aanbieden, in plaats daarvan is er in 4 kernen 1 aanbieder aangewezen door de gemeente om VVE aan te bieden. Voor Nistelrode blijft de Benjamin dit, maar Piccino deed dit ook.

Vorige keer negatieve beoordeling op de VVE omdat niet iedereen geschoold zou zijn. Wetgeving zou ook veranderen voor VVE kinderen: De Benjamin heeft dan ook besloten niet aangemerkt te willen zijn als VVE locatie maar als locatie met 1 VVE gecertificeerde groep.  Ivm uitval/ziekte zwangerschap en niet iedereen is altijd gecertificeerd. Er zijn ook een hoop andere scholingen die gedaan moeten worden.

De Benjamin is blij met het besluit, maar had geen rekening gehouden met dat het weggehaald zou worden bij de peuterspeelzaal. Dit zou betekenen dat die VVE Kinderen die nu bij Piccino zitten over moeten of gaan stappen.

Het brengt mogelijkheden binnen de organisatie. Er is nog geen duidelijkheid of er een overgangsregeling komt/op welke termijn kinderen (overgeplaatst) worden.

Indien er meer duidelijkheid is: wijzigingen in bestaande plannen en beleidsstukken. Deze worden tzt voorgelegd aan de oudercommissie.

7). Ervaringen / communicatie
rondom Corona

  • Ouders niet meer in de groep brengt veel rust in de groepen.
  • Voor BSO weinig zicht op wat gedaan wordt (bijv) knutselwerkjes, verzoek meer in bitcare te registreren.
  • Bij BSO ivm corona en zwangerschapsverloven en vakantie onoverzichtelijk hoe de vervanging en bezetting geregeld is. Er gaat een brief uit met een overzicht en foto’s zodat het hier weer duidelijker is.
  • Communicatie over afwezigheid vaste leidsters is fijn om door te geven. Bijv. in het groepsverslag of via foto’s van de aanwezige juffen van de dag.

8). Update tuinaanleg 

Heel eind op weg.

BSO: er komen nog 3 toestellen, 2 duikelrekken, vogelnestschommel en een klimparcours. Dagopvang: de modderkeuken wordt afgemaakt. Het fietscircuit wordt groter en komen nog 2 ‘tunnels’ en pergola wordt afgemaakt.

9). Rondvraag

Verlofuren in Bitcare: kloppen niet. (bij meerdere mensen) wordt gecheckt door Renate.

10). Afsluiting

Aanwezig; Martine, Annemarie, Mirjam en Inez  

1). Notulen vorige vergadering 

Kijk! BSO informatie nader toegelicht. In mei zullen de eerste registraties plaats gaan vinden. 

De afgelopen periode is het BSO team druk bezig geweest met het eigen maken en oefenen met het systeem. 

Risico monitor; inventarisatie heeft plaatsgevonden (zelfs 2 x i.v.m. brand bij het bedrijf Risico Monitor), het veiligheidsplan is gereed.

2). Klachten 

Geen klacht, maar wel hebben we met wat teleurstellingen te maken doordat de wachtlijst toeneemt en kinderen niet altijd direct op de gewenste datum geplaatst kunnen worden.

Wachtlijst; nieuwe BKR is ook van invloed op 0 – 2 jarige, daardoor minder ruimte in de groepen. 
Nieuwe kinderen, vooral baby’s zijn moeilijker te plaatsen. 
Personeelstekort is actueel. 

3). Luiers Kruidvat testperiode

Leidsters waren niet enthousiast over de Kruidvatluiers, meer lekkages en draagcomfort was minder als bij pampers. Dit wordt bevestigd door de aanwezige o.c. leden, dus hiermee wordt het besluit genomen om bij Pampers te blijven.

4). Stand van zaken wat betreft scholing

Scholing; 

BSO leidsters zijn ook de scholing voor de VVE aan het volgen zodat zij met inval op de dagopvang ook mogelijk de combi kunnen blijven doen. Op deze manier proberen we ook zoveel mogelijk vervanging te hebben ‘VVE gecertificeerd’ bij ziekte of afwezigheid van vaste leidsters.

Babyscholing; Janske gaat de training ‘train de trainer’ volgen om de babyscholing intern te kunnen geven. 

Scholing loopt op schema.

5). Stand van zaken, nieuwe BKR- januari 2019

Nieuwe Kind-leidster ratio hakt er wat zwaarder in als we van tevoren hadden ingeschat. De invloed van de 0-2 jarige heeft een grotere invloed op de personeelsplanning en de wachtlijst. 

6). Warme maaltijd tussen de middag? 

We willen peilen of het de moeite waard is om tussen de middag in plaats van een broodmaaltijd een warme maaltijd aan te bieden. 

We hebben de aangevraagde informatie van Apetito doorgenomen, zij leveren gezonde maaltijden op maat waarbij rekening kan worden gehouden met bv allergieën, geloofsovertuiging.

Als we dit serieus willen overwegen dan is het belangrijk om ouders hier goed in mee te nemen en hier een stem in te laten hebben.

Vooraf kan er door Apetito een proeverij worden gehouden en kunnen we bijvoorbeeld middels een enquête kijken hoe ouders daarin staan. Wij zullen een referentie opvragen en ook gaan we onderzoeken wat de financiële consequenties zijn. 

De reacties van de o.c. leden waren positief en vinden het de moeite waard om te onderzoeken.

7). Playstation

Kinderen van de BSO hebben aangevraagd of zij een playstation mogen in de groep. Wij hebben hier zelf al voor- en nadelen over geschetst, maar wel gezegd dat we dit met de oudercommissie willen bespreken en met het team.

Na alles op ‘n rijtje te hebben gezet zijn we tot de conclusie gekomen dat de playstation geen plek op de BSO krijgt. Dit gezien de volgende redenen.

Bij veel gezinnen is de playstation een onderwerp van discussie.
Voor veel ouders denken wij dat het juist fijn is dat de BSO een plek is waar geen playstation is. De meeste kinderen hebben toch thuis al wat tijd voor een playstation, dus daarmee is de BSO juist een plek is om andere activiteiten te doen. 

Er is wel al een WII op de groep wat veel spelmogelijkheden geeft, ook met meerdere kinderen tegelijk.

8). Rondvraag 

Er zijn geen vragen.

9). Afsluiting

Zoeken.