Skip to content

25 januari 2022

Notulen

Aanwezig: Karin van der Heijden, Joyce, Martine, Mirjam, Inez, Ineke

Aanleiding: Vragen vanuit de oudercommissie over het ruilbeleid en over de communicatie via Bitcare.

Agendapunten:

1). Bitcare

Vanuit ouders komen er signalen dat er wisselend gecommuniceerd wordt door de verschillende pedagogische medewerkers op bitcare. Deze geluiden komen vooral vanuit de BSO. Sommige ouders hebben al maanden geen PicCollage of verhaaltje meer gehad.

Inez en Mirjam geven aan dat dit punt hun aandacht heeft. Ze zijn hier mee bezig, maar dit is soms lastig vanwege de wisselingen in het team en nieuwe mensen. Door onze vraag gaan ze hier weer extra aandacht aan besteden en gaan dit duidelijk communiceren naar de pedagogische medewerkers.

Ze geven aan dat een PicCollage of verhaaltje niet dagelijks hoeft, maar dat de frequentie wel hoger moet liggen dan nu soms het geval is.

2). Ruilbeleid 

Er kwamen vragen vanuit ouders over het ruilbeleid. Door het werken met credituren kun je niet van te voren je uren opmaken. Je kunt zo dus in januari niet echt een ruildag aanvragen, ook kan je nu nog niet ruilen voor in de zomervakantie. In december loop je er tegenaan dat je bijv. de uren van de kerstdagen ook niet makkelijk kunt ruilen, omdat het jaar dan bijna voorbij is.

Inez en Mirjam geven aan dat het ruilbeleid een service is en geen recht. Dit moeten ouders goed onthouden. Ze zijn tot nu toe best flexibel geweest, waardoor ouders verwachtingen hebben. Ze krijgen dagelijks veel ruilaanvragen binnen en dit kost veel administratieve tijd.

Ze hebben voor dit ruilbeleid gekozen, omdat dit duidelijk en inzichtelijk is voor ouders. Aan ieder nieuw beleid zitten voor- en nadelen aan. Van te voren credituren opnemen kan helaas niet, omdat dit niet kan in het systeem.

Als oplossing voor het plannen van een ruildag zonder dat je credit uren hebt hebben ze het volgende bedacht. Maak eerst een extra plan aan in  bitcare, heb je tegen de tijd dat je dit extra plan wil opnemen credituren, neem dan contact op met de administratie om dit extra plan om te zetten in een ruildag.

Dit zullen ze communiceren met ouders. Dit over ongeveer 2 weken (wanneer de quarantaine/corona perikelen wat minder zijn).

3). App Bitcare

We hebben aangegeven dat er nog steeds problemen zijn met de app. Je wordt bijv. soms ineens uitgelogd. Dit gaan ze doorgeven aan de helpdesk.

23 maart 2021

Notulen

Aanwezig: Mirjam, Inez, Martine, Anne-Marie, Judith, Karin, Joyce

Afwezig: Esther

Agendapunten:

1). Op korte termijn openen extra BSO groep Locatie de Kubiek – informeren.

De Benjamin had de intentie binnen een half jaar/jaar een extra BSO groep te openen op locatie de Kubiek. Een van de corona maatregelen is het beperken van contacten tussen verschillende opvanggroepen. De Benjamin ziet de noodzaak de BSO, wanneer deze weer volledig opengaat, zo ingericht te hebben dat kinderen op de eigen school naar de BSO kunnen. Vanwege de corona maatregelen/veiligheid en de rust (geen extra wisselmomenten) is dit ook wenselijk.

Inrichting groepen:

Nieuwe peutergroep: 4-5 jarigen (instroomgroep/ meer beschermde omgeving). Huidige BSO groepen: jongere groep (ongeveer 6 – 8 jaar) en oudere groep (vanaf 8). Er wordt geen specifieke leeftijd aan gehangen, het is ook maatwerk om te kijken voor welk kindje het past om door te stromen. Ouders worden daar wel bij betrokken, maar niet altijd. Verwachting naar ouders moet duidelijk zijn. Nu wordt een planning gemaakt, dat wordt ook met de leidsters besproken.

Nieuwe naam groep: de bubbels.

Werkplan

Voor elke opvangsoort dient er een apart werkplan opgesteld en door de oudercommissie geaccordeerd te worden. In dit geval zijn het kleine aanpassingen tov de werkplannen die vorige vergadering besproken zijn: naam gewijzigd, 5e BSO groep, aantal kinderen wat erin zit, en opbouw van de leeftijden in 3 groepen verdeeld. De oudercommissie gaat dan ook akkoord met de mondelinge toelichting op het werkplan.

2). Inrichting van de oudercommissie.  

De Benjamin heeft 4 LRK nummers. De wet zegt dat je in je oudercommissie per LRK nummer een afgevaardigde moet hebben. Die persoon moet kunnen overleggen met achterban. Dit moet in het reglement worden vastgelegd. Dit kan praktisch ingeregeld worden door minimaal 2 oudercommissieleden per LRKnr te hebben, of door middel van een sparringpartner (deze persoon hoeft geen deel te nemen in oudercommissie, maar kan om advies gevraagd worden).

Huidige bezetting:

Dagopvang peuteropvang de Kanz: Karin en Joyce (vanaf Sept. alleen Joyce)

BSO de kanz: Esther, Martine, Anne-Marie (vanaf Sept. ook Karin)

BSO de kubiek: Judith (vanaf Sept. ook Joyce)

Peuteropvang kubiek: Karin (tot september). Op dit moment nog geen afgevaardigde nodig (< 50 kinderen).

Op het moment dat er voor september een besluit van de oudercommissie gevraagd wordt, zal Judith een sparringpartner om advies vragen.

De Benjamin past het reglement aan en stuurt dit door naar de oudercommissie.  

3). De email van de oudercommissie kan niet meer uitgelezen worden.

Er wordt een nieuw emailadres aangemaakt (Joyce).  

15 oktober 2020

Notulen

 

1). Notulen vorige vergadering

Vastgesteld.

2). Klachten

Geen klachten gemeld.

3). Nieuwe prijzen 2021

Effecten corona niet meegenomen, maar kosten lopen wel op (mede door uitval personeel). De aanvraag is nu gebaseerd op de prognose van de brancheorganisatie kinderopvang

De officiële adviesaanvraag wordt via Judith getekend en afgegeven.

4). Uitbreiding dagopvang / nieuwe groep

Het was een ‘onstuimig halfjaar ivm corona’. Wel waren er al langere tijd wachtlijst op de drukkere dagen en was er moeite met broertjes/zusjes plaatsen. Voor de zomer zijn de plannen weer concreter geworden, ook was er nu een ruimte beschikbaar.

3e dagopvang groep: streven vanaf half november open te gaan: 1e kinderen zijn al geplaatst.

De nieuwe groep is aangemeld bij GGD, begininspectie wordt gepland. Het wordt een verticale groep (bambino’s).

Er wordt nu in kaart gebracht of er kinderen in de bestaande groepen zijn die niet op gewenste dagen zitten of extra dagen willen. Tot nu toe is de groep alleen gevuld met nieuwe kinderen.

In eerste instantie stond bij dit punt advies: nu is het ter info. Ook mbt de adviesaanvraag buitenbedjes. Er is al e.e.a. in gang gezet hiervoor dus in hoeverre is het nog een advies of ter info. Buitenslapen is al in eerdere overleggen besproken met de oudercommissie. De adviesaanvraag is voornamelijk beleidsmatig en gaat alleen over het protocol, en niet over het besluit het wel niet te doen.  Alleen nu adviesaanvraag over protocol. Hebben we overal rekening mee gehouden.

Besproken over communicatie richting alle ouders vs oudercommissie. Soms is het al gecommuniceerd via Bitcare en is er geen ruimte meer voor de oudercommissie om er nog iets van te vinden.

5). Buitenslapen

Dit was al langer een wens, nu met de aanpassing van de tuin is ook veiligheid geborgd. Er komen 6 slaapplekken (3 bedjes). Er is een overkapping gemaakt. Aan kant van de bikkels parallel op het kozijn komen 2 bedjes, het andere bedje komt tussen de deuren van de Banjers en de Bikkels in. 

Veiligheid:

  • als kinderen erin liggen, dat ze niet door de verkeerde pers eruit gehaald kunnen worden,

Er komen babyfoons met camera in de bedjes. Er komen ook beddenalarmpjes op de bedden. Er zijn elektrische kruiken, mutsjes en extra warme slaapzakken gekocht om de kindjes goed warm te houden (volgens protocol)

  • bedjes blijven ook buiten staan in het weekend en savonds; geen zicht op wat er met bedjes gedaan wordt door evt kwaadwillenden.

Vanuit de overkapping komt er een rolluik naar beneden voor het losse bedje langs. En de andere 2 komen achter een schutting. 

Er gaan alleen kindjes in waarvoor ouders toestemming hebben gegeven. Indien er meer kindjes zijn die buiten ‘mogen’ slapen dan dat er bedjes zijn, zal er gemiddeld worden/een rooster gemaakt worden.

De officiële adviesaanvraag wordt via Judith getekend en afgegeven.

6). Nieuwe ontwikkelingen VVE

De werkgroep VVE (vanuit gemeente) heeft de afgelopen 2 jaar om tafel gezeten om een nieuw beleid vve binnen bernheze op te zetten.

Aan die overleggen deden alle kinderopvangorganisaties en Piccino (peuterspeelzaal) mee: iedereen mocht meedenken of ze als organisatie VVE gecertificeerd (wilden) zijn. Basis was In iedere kern kinderopvang en peuterspeelzaal VVE gecertificeerd. Extern begeleid: verschillende scenario’s besproken.

Liep ook subsidievraagstuk rondom Piccino (ouders die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag: gaan naar Piccino toe (alleenrecht op subsidieplaatsen)). Hier wilde gemeente ook vanaf. Ouders moeten zelf plek kunnen zoeken waar ze kindjes willen plaatsen.

Door corona vertraagd: financiële stuk werd struikelblok.

Met een nieuwe medewerker op de portefeuille bleek er in een overleg 3 weken geleden een besluit genomen te zijn door het college, er werd medegedeeld wat nieuwe beleid van gemeente was: er is afgestapt dat er in elke kern 2 partijen VVE aanbieden, in plaats daarvan is er in 4 kernen 1 aanbieder aangewezen door de gemeente om VVE aan te bieden. Voor Nistelrode blijft de Benjamin dit, maar Piccino deed dit ook.

Vorige keer negatieve beoordeling op de VVE omdat niet iedereen geschoold zou zijn. Wetgeving zou ook veranderen voor VVE kinderen: De Benjamin heeft dan ook besloten niet aangemerkt te willen zijn als VVE locatie maar als locatie met 1 VVE gecertificeerde groep.  Ivm uitval/ziekte zwangerschap en niet iedereen is altijd gecertificeerd. Er zijn ook een hoop andere scholingen die gedaan moeten worden.

De Benjamin is blij met het besluit, maar had geen rekening gehouden met dat het weggehaald zou worden bij de peuterspeelzaal. Dit zou betekenen dat die VVE Kinderen die nu bij Piccino zitten over moeten of gaan stappen.

Het brengt mogelijkheden binnen de organisatie. Er is nog geen duidelijkheid of er een overgangsregeling komt/op welke termijn kinderen (overgeplaatst) worden.

Indien er meer duidelijkheid is: wijzigingen in bestaande plannen en beleidsstukken. Deze worden tzt voorgelegd aan de oudercommissie.

7). Ervaringen / communicatie
rondom Corona

  • Ouders niet meer in de groep brengt veel rust in de groepen.
  • Voor BSO weinig zicht op wat gedaan wordt (bijv) knutselwerkjes, verzoek meer in bitcare te registreren.
  • Bij BSO ivm corona en zwangerschapsverloven en vakantie onoverzichtelijk hoe de vervanging en bezetting geregeld is. Er gaat een brief uit met een overzicht en foto’s zodat het hier weer duidelijker is.
  • Communicatie over afwezigheid vaste leidsters is fijn om door te geven. Bijv. in het groepsverslag of via foto’s van de aanwezige juffen van de dag.

8). Update tuinaanleg 

Heel eind op weg.

BSO: er komen nog 3 toestellen, 2 duikelrekken, vogelnestschommel en een klimparcours. Dagopvang: de modderkeuken wordt afgemaakt. Het fietscircuit wordt groter en komen nog 2 ‘tunnels’ en pergola wordt afgemaakt.

9). Rondvraag

Verlofuren in Bitcare: kloppen niet. (bij meerdere mensen) wordt gecheckt door Renate.

10). Afsluiting

25 maart 2019

Notulen

Aanwezig; Martine, Annemarie, Mirjam en Inez   

1). Notulen vorige vergadering 

Kijk! BSO informatie nader toegelicht. In mei zullen de eerste registraties plaats gaan vinden. 

De afgelopen periode is het BSO team druk bezig geweest met het eigen maken en oefenen met het systeem. 

Risico monitor; inventarisatie heeft plaatsgevonden (zelfs 2 x i.v.m. brand bij het bedrijf Risico Monitor), het veiligheidsplan is gereed.

2). Klachten 

Geen klacht, maar wel hebben we met wat teleurstellingen te maken doordat de wachtlijst toeneemt en kinderen niet altijd direct op de gewenste datum geplaatst kunnen worden.

Wachtlijst; nieuwe BKR is ook van invloed op 0 – 2 jarige, daardoor minder ruimte in de groepen.  
Nieuwe kinderen, vooral baby’s zijn moeilijker te plaatsen.  
Personeelstekort is actueel.  

3). Luiers Kruidvat testperiode

Leidsters waren niet enthousiast over de Kruidvatluiers, meer lekkages en draagcomfort was minder als bij pampers. Dit wordt bevestigd door de aanwezige o.c. leden, dus hiermee wordt het besluit genomen om bij Pampers te blijven. 

4). Stand van zaken wat betreft scholing

Scholing;  

BSO leidsters zijn ook de scholing voor de VVE aan het volgen zodat zij met inval op de dagopvang ook mogelijk de combi kunnen blijven doen. Op deze manier proberen we ook zoveel mogelijk vervanging te hebben ‘VVE gecertificeerd’ bij ziekte of afwezigheid van vaste leidsters.

Babyscholing; Janske gaat de training ‘train de trainer’ volgen om de babyscholing intern te kunnen geven.  

Scholing loopt op schema.

5). Stand van zaken, nieuwe BKR- januari 2019

Nieuwe Kind-leidster ratio hakt er wat zwaarder in als we van tevoren hadden ingeschat. De invloed van de 0-2 jarige heeft een grotere invloed op de personeelsplanning en de wachtlijst. 

6). Warme maaltijd tussen de middag? 

We willen peilen of het de moeite waard is om tussen de middag in plaats van een broodmaaltijd een warme maaltijd aan te bieden. 

We hebben de aangevraagde informatie van Apetito doorgenomen, zij leveren gezonde maaltijden op maat waarbij rekening kan worden gehouden met bv allergieën, geloofsovertuiging.

Als we dit serieus willen overwegen dan is het belangrijk om ouders hier goed in mee te nemen en hier een stem in te laten hebben.

Vooraf kan er door Apetito een proeverij worden gehouden en kunnen we bijvoorbeeld middels een enquête kijken hoe ouders daarin staan. Wij zullen een referentie opvragen en ook gaan we onderzoeken wat de financiële consequenties zijn.  

De reacties van de o.c. leden waren positief en vinden het de moeite waard om te onderzoeken. 

7). Playstation

Kinderen van de BSO hebben aangevraagd of zij een playstation mogen in de groep. Wij hebben hier zelf al voor- en nadelen over geschetst, maar wel gezegd dat we dit met de oudercommissie willen bespreken en met het team. 

Na alles op ‘n rijtje te hebben gezet zijn we tot de conclusie gekomen dat de playstation geen plek op de BSO krijgt. Dit gezien de volgende redenen.

Bij veel gezinnen is de playstation een onderwerp van discussie. 
Voor veel ouders denken wij dat het juist fijn is dat de BSO een plek is waar geen playstation is. De meeste kinderen hebben toch thuis al wat tijd voor een playstation, dus daarmee is de BSO juist een plek is om andere activiteiten te doen. 

Er is wel al een WII op de groep wat veel spelmogelijkheden geeft, ook met meerdere kinderen tegelijk.

8). Rondvraag 

Er zijn geen vragen.

9). Afsluiting