Skip to content

BELEID & REGELGEVING

Ons huisreglement

De Benjamin Kinderopvang biedt dagopvang aan kinderen vanaf 8 weken tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf 4 jaar tot 13 jaar. Het huisreglement is een aanvulling op de algemene voorwaarden voor Kinderopvang – Dagopvang en Buitenschoolse opvang.

Artikel 1 Aanmelding

Inschrijving
Aanvragen voor kinderopvang dienen digitaal op de daarvoor bestemde inschrijfformulieren van de website van De Benjamin te worden ingediend. Het inschrijfgeld bedraagt € 12,00. 

De aanvrager ontvangt na verzending van de inschrijving een bevestiging van ontvangst.

Uiterlijk twee maanden voor de gewenste plaatsingsdatum wordt er contact opgenomen vanuit De Benjamin met de aanvrager over plaatsingsmogelijkheden. Bij geen plaatsingsmogelijkheden kan het kind op de wachtlijst worden gezet. 

Plaatsing
Wanneer de datum van plaatsing bekend is krijgt de aanvrager binnen twee weken twee getekende contracten. Eén exemplaar dient te worden ondertekend door de aanvrager waarna deze binnen één week geretourneerd wordt naar De Benjamin. Mocht dit niet binnen bovengenoemd termijn gebeuren dan vervalt het aanbod. Na ondertekening van het contract worden de ouder(s) / verzorger(s) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Annulering
Vanaf het moment van ondertekening van het contract tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de ouder/verzorger de mogelijkheid het contract te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd, het gaat hierbij om 75% van het maandbedrag van de eerste plaatsingsmaand. Het opzegtermijn bedraagt één maand.

Wijziging dagdelen
Eventuele wijzigingen betreft het aantal dagdelen of verschuiving van dagdelen dienen per email te worden aangevraagd. Deze aanvragen zullen worden verwerkt, rekening houdend met de mogelijkheden die er binnen de groep zijn. 

In geval van een wijziging ontvangt de aanvrager, binnen twee weken, twee getekende wijzigingen op het contract.

Hierna dient er één exemplaar door de aanvrager te worden ondertekend en binnen één week te worden geretourneerd aan De Benjamin.

Artikel 2 Opvangmogelijkheden en tijden

Openingstijden
Voor zowel de dagopvang als voor de buitenschoolse opvang zijn de standaard openingstijden van 8.00 uur tot 18.00 uur. 

De Benjamin is 52 weken per jaar geopend op maandag tot en met vrijdag met uitzondering van feestdagen conform CAO-kinderopvang. De dagen dat De Benjamin gesloten is zijn de volgende; Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag, 5 mei (eens in de 5 jaar), Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag.  

Voorafgaand aan schoolvakanties kan er een inventarisatie onder de gebruikers plaatsvinden over het daadwerkelijk gebruik van de opvang tijdens de vakantieperiodes. Het kan hierbij voorkomen dat de groepen zo klein zijn dat er besloten wordt groepen samen te voegen.

Dagopvang
Kinderen kunnen ’s ochtends gebracht worden tussen 8.00 uur en 9.00 uur en tussen de middag tussen 13.00 uur en 13.30 uur. Kinderen kunnen opgehaald worden tussen 12.30 uur en 13.00 uur en ’s middags tussen 17.00 uur en 18.00 uur. 

Wij verwachten dat u uw kind op tijd brengt en haalt. Wanneer u uw kind buiten deze tijden ‘maar binnen de openingstijd van De Benjamin’ wilt halen of brengen is dat natuurlijk mogelijk. Wel vragen wij u dit door te geven aan de pedagogisch medewerkers, zo kunnen zij hier rekening mee houden en mogelijk uw kind hierop voorbereiden.

Indien u uw kind te laat haalt of te vroeg brengt is dit zowel voor uw kind als voor de pedagogisch medewerkers niet prettig. Hiervoor hanteren wij de regel dat bij het te vroeg brengen of te laat ophalen van uw kind een bedrag van € 15,00 in rekening wordt gebracht. Mocht deze tijd langer dan een half uur zijn dan wordt er een extra dagdeel in rekening gebracht.

Verlengde opvang is mogelijk vanaf 7.30 uur, hiervoor moet u zich apart aanmelden en hier worden kosten voor in rekening gebracht, zie hiervoor onze tarievenlijst.

Buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang
Er wordt voorschoolse opvang geboden vanaf 7.30 uur en is alleen mogelijk in combinatie met naschoolse opvang. 

Naschoolse opvang
De naschoolse opvang vindt plaats vanaf dat de scholen uit zijn tot 18.00 uur.

Vakantieopvang
De Vakantieopvang en andere schoolvrije dagen zijn van 8.00 uur tot 18.00 uur en vindt plaats op de KanZ. Wilt u verlengde opvang op deze dagen vanaf 7.30 uur dan dient u zich hiervoor apart aan te melden, zie ook de tarievenlijst.

Wanneer u de vakantieopvang los in wilt kopen, dus minder dan 12 weken met een minimum van 6 weken dan vragen wij u deze door te geven vóór de genoemde data die u aantreft in de inventarisatielijst voor beperkte vakantieopvang. Alleen dan kan deze opvang gegarandeerd worden. 

Afmelding van een reeds aangemelde dag dient u  minimaal 2 weken  voor de betreffende dag schriftelijk aan ons door te geven, daarna wordt de dag van uw tegoed afgeschreven. 

Mocht u uw kind(eren) na de gestelde termijn (volgens inventarisatielijst beperkte vakantieopvang) toch nog willen aanmelden dan kan dat alleen als de bezetting het toelaat. Wij brengen u hier schriftelijk van op de hoogte.

Schoolvrije dagen zoals studiedagen
Hiervoor dient u zich apart op te geven wanneer u hier gebruik van wilt maken. 

Deze extra opvang wordt geboden op locatie de KanZ, mocht het incidenteel op locatie de Kubiek zijn dan wordt u daarvan tijdig op de  hoogte gebracht. 

Wij gaan uit van de aanmeldingen zoals aangevraagd via Bitcare. U wordt hierop geattendeerd middels een nieuwsbericht via Bitcare, wat ieder schooljaar opnieuw verstuurd wordt. Bij een nieuw contract wordt de inventarisatie meegestuurd waarna u de dagen in Bitcare kunt aanvragen.

Regels die hierop van toepassing zijn:
Mocht u binnen 2 weken voor de studiedag uw kind alsnog willen opgeven dan kan dit via Bitcare aangegeven worden. Na een bevestiging / goedkeuring vanuit De Benjamin mag u er op vertrouwen dat de aanmelding goed verwerkt is. Mocht er geen plek meer zijn dan wordt u daarover geïnformeerd.

Indien u uw kind heeft opgegeven en u maakt geen gebruik van de opvang dan kunt u tot 2 weken voor de betreffende studie(mid)dag deze kosteloos annuleren,   hierna zijn wij genoodzaakt het bedrag in rekening te brengen.

Extra opvang 
Het is mogelijk om extra opvang aan te vragen naast de vaste dagen waarop u opvang afneemt. Deze kunt u aanvragen via de ouderapp van Bitcare, er wordt dan gekeken of dit mogelijk is in de groep, rekening houdend met de wettelijke en kwalitatieve normen. De extra afgenomen opvang wordt vervolgens op uw maandfactuur vermeldt. 

Artikel 3 Incidenteel ruilen van dagen / dagdelen

Ruilen van dagen / dagdelen bij de Dagopvang
Ruiltermijn van één jaar, hierbij wordt een kalenderjaar aangehouden. Mocht een kind bijvoorbeeld in oktober starten, dan geldt het ruilen tot 31 december van dat betreffende jaar.

Dagdelen kunnen alleen tegen gelijke dagdelen worden geruild. Een hele dag mag wel tegen halve dagdelen geruild worden.

Het ruilen is een service, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Ruildagen kunnen niet eerder dan twee weken voor de gewenste dag worden toegezegd.

Het ruilen kan worden toegezegd mits het kan binnen de regeling van het kind- leidster ratio.

Onaangekondigd verlof kan niet geruild worden. 

De contractvormen van 40, 44 en 48 weken worden berekend over één kalenderjaar. Ruilen in deze contractvormen kan alleen in de betreffende contractweken.

Nationale feestdagen mogen geruild worden binnen hetzelfde jaar.

Ruilen van dagen bij de Buitenschoolse opvang
Ruiltermijn van één jaar, hierbij wordt een kalenderjaar aangehouden. Mocht een kind bijvoorbeeld in oktober starten, dan geldt het ruilen tot 31 december van dat betreffende jaar.

Bij het ruilen van dagen wordt een onderscheid gemaakt in schoolweken en vakantieweken. Dat betekent dat vakantiedagen alleen mogen worden geruild met vakantiedagen. Dagdelen schoolweken (VSO ‘voorschoolse opvang’ en NSO ‘naschoolse opvang’) mogen alleen geruild worden met de betreffende dagdelen, dus VSO uren voor VSO uren, NSO uren voor NSO uren.

Er kunnen geen losse uren worden geruild.

Studiedagen zijn altijd extra, deze mogen niet ingezet worden met ruildagen.

Nationale feestdagen mogen geruild worden binnen hetzelfde jaar.

Gezien de kerstvakantie eigenlijk altijd in 2 kalenderjaren valt is het wel mogelijk binnen deze twee vakantieweken een vakantiedag te ruilen.

Het ruilen is een service, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Ruildagen kunnen niet eerder dan twee weken voor de gewenste dag worden toegezegd.

Het ruilen kan worden toegezegd mits het kan binnen de regeling van het kind- leidster ratio.

Onaangekondigd verlof kan niet geruild worden. 

Ruilaanvraag algemeen
Ruilen kunt u aanvragen via de ouderapp Bitcare. Gelieve de ruilaanvraag vooraf aan te vragen. 

Artikel 4 Ophalen kinderen / afmelding

Indien uw kind door iemand anders wordt opgehaald dan vragen wij u dit van te voren te melden aan de pedagogisch medewerkers. Indien die persoon niet bekend is bij de pedagogisch medewerkers vragen wij diegene zich te legitimeren.

Als uw kind niet op de afgesproken dag komt vragen wij u dit zo tijdig mogelijk, uiterlijk vóór 8.30 uur te melden. Dit kan via Bitcare of telefonisch (0412-611942) op de dag zelf.

Artikel 5 Ziekte

Het is vaak moeilijk aan te geven wanneer een kind “ziek” te noemen is. Over het algemeen heeft een ziek kind specifieke zorg en aandacht nodig die De Benjamin niet altijd kan bieden. Het is ter beoordeling van de pedagogisch medewerkers of een ziek kind opgevangen kan worden.

Wanneer uw kind ziek wordt op De Benjamin, wordt altijd met u contact opgenomen. In overleg met u kan actie ondernomen worden. Voor de gevallen dat u niet bereikbaar bent, dient u  één of twee telefoonnummers van personen aan te leveren die in plaats van u gebeld kunnen worden. Het is ter beoordeling van de pedagogisch medewerkers of het zieke kind moet worden opgehaald. 

Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u of de plaatsvervangende personen opgenomen.

– Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoeken wij u De Benjamin te bellen. We willen dan graag weten wat er aan de hand is, zodat we, indien nodig, andere ouders kunnen informeren over mogelijk besmettingsgevaar.

– Wij adviseren nadrukkelijk uw kind te laten vaccineren volgens het programma van het Consultatiebureau en de GG&GD.

– Indien u wilt dat wij medicijnen aan uw kind geven, kan dit alleen indien dit binnen het protocol medicijntoediening is geregeld en na ondertekening van dit protocol, zie hiervoor de website www.debenjamin.com waar u dit formulier kunt invullen.

Artikel 6 Wenperiode

Voordat uw kind daadwerkelijk wordt opgevangen, vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats op De Benjamin. Tijdens dit gesprek zal het één en ander worden verteld over onder andere praktische zaken op De Benjamin en zal er gevraagd worden naar informatie over uw kind. Daarnaast zal er even kennis worden gemaakt met de groep waar uw kind geplaatst wordt. 

Kort voor de feitelijke ingangsdatum dat uw kind op De Benjamin (dagopvang) komt zal er een wenochtend- of middag plaats vinden. Op die manier kunnen u en uw kind kennis maken en vertrouwd raken met de dagelijkse gang van zaken op De Benjamin. 

Artikel 7  Pedagogisch beleid

De Benjamin heeft haar pedagogische uitgangspunten vastgelegd in een pedagogisch beleid, genaamd ‘Niet alleen op de wereld’. Dit beleidsplan is ter inzage voor ouders.

Artikel 8 Voeding en verzorging

Op De Benjamin wordt brood, beleg, fruit, melk en tussendoortjes verstrekt. Fles- en andere babyvoeding en dieetvoeding dienen de ouders/ verzorgers zelf voor te zorgen. Fruithapjes voor baby’s kunnen door De Benjamin verzorgd worden op het moment dat het vers fruit van u mag zijn. Bij het kennismakingsgesprek wordt uitgebreid ingegaan op de voedingsgewoonten van uw kind. Luiers worden door De Benjamin verstrekt.

Artikel 9 Eigen speelgoed en kleding

De Benjamin is niet verantwoordelijk voor het zoek raken en/of beschadigd raken van eigen speelgoed en kleding van het kind.

Artikel 10 Veiligheid en hygiëne 

Ieder jaar wordt De Benjamin door de GGD gecontroleerd. Daar krijgen wij een inspectierapport van, wat ook openbaar is gesteld in het landelijk register kinderopvang, u kunt via de site van De Benjamin bij Links naar de betreffende site gaan. Ook de brandweer komt ieder jaar controleren.

De Benjamin wordt dagelijks na sluitingstijd door een schoonmaakbedrijf schoongemaakt. 

Er is een calamiteitenplan aanwezig op De Benjamin, de brandoefening wordt jaarlijks geoefend met kinderen en pedagogisch medewerkers. Alle pedagogisch medewerkers beschikken over een diploma Kinder-E.H.B.O.  Tevens zijn er bedrijfshulpverleners aanwezig.

Artikel 11 Oudercontacten

Tijdens het halen en brengen van de kinderen hebben de ouders of verzorgers de gelegenheid informatie uit te wisselen met de aanwezige pedagogisch medewerkers.

Natuurlijk bestaat er altijd de mogelijkheid om vaker een oudergesprek te voeren. Wilt u even rustig met een pedagogisch medewerker praten, dan kunt u daar altijd een afspraak voor maken.

Voor de dagopvang wordt er twee per jaar een oudergesprek georganiseerd, waarvan er één facultatief zal zijn. Voor de BSO zijn er één keer per jaar facultatieve oudergesprekken.  

Minimaal één keer per jaar, al naar gelang de behoefte wordt er een (algemene) ouderavond georganiseerd.

Oudercommissie
De Benjamin beschikt over een oudercommissie welke is aangesloten bij BOINK (Belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang). Alle vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar. De notulen worden geplaatst op de website van De Benjamin onder het besloten gedeelte voor ouders.

Artikel 12 Klachtenprocedure 

Mocht u een klacht hebben, dan is het natuurlijk wenselijk dat deze in eerste instantie bij de betreffende medewerker van De Benjamin wordt gemeld. Is de betreffende medewerker niet bij machte en/of bevoegd de klacht af te handelen dan wordt de klacht door zijn/haar leidinggevende in behandeling genomen.

Wanneer u niet tevreden bent over de interne afhandeling van uw klacht of u wilt zich liever meteen tot de externe klachtencommissie wenden dan is het mogelijk om de klacht direct in te dienen bij de externe klachtencommissie; Stichting Klachtencommissie Kinderopvang gevestigd te Baarn. Het reglement van de interne en externe klachtencommissie ligt ter inzage bij De Benjamin. U kunt dit ook terugvinden op het besloten gedeelte van de website van De Benjamin, www.debenjamin.com

Artikel 13 Overmacht 

1. Indien De Benjamin haar verplichtingen uit de overeenkomst met afnemer niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen als gevolg van overmacht, is De Benjamin gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur der overmacht, zonder dat De Benjamin schadeplichtig is.

2. Indien de overmacht-toestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat De Benjamin schadeplichtig is, ook niet in het geval De Benjamin als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

3. Onder overmacht wordt onder andere verstaan feiten en omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de met afnemer gesloten overeenkomst verhinderen en die niet aan De Benjamin kan worden toegerekend of omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren. 

4. Onder de hiervoor bedoelde feiten en omstandigheden zullen onder andere begrepen zijn stakingen, algemene vervoersproblemen, het optreden van besmettelijke ziekten onder de kinderen. 

5. Indien De Benjamin bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft kunnen voldoen, is De Benjamin gerechtigd hetgeen zij reeds hebben uitgevoerd afzonderlijk aan afnemer in rekening te brengen. Afnemer is alsdan gehouden hetgeen in rekening is gebracht te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 14 Privacy

Regelmatig worden er van de kinderen foto’s en/of video-opnames gemaakt, bijvoorbeeld tijdens speciale activiteiten. Deze worden voornamelijk intern gebruikt en voor de internetsite van De Benjamin. Indien u hiertegen bezwaar heeft en dit niet wilt, kunt u dit schriftelijk aangeven op het toestemmingsformulier wat u hiervoor ontvangt. Zie ook ons privacyreglement op de website.

Artikel 15 Betalingsvoorwaarden en facturatie

1.  De Benjamin verstuurt haar facturen twee weken voor de maand waarop de facturering betrekking heeft. De Benjamin vraagt aan haar klanten een machtiging tot automatische incasso af te geven. De incassodatum is rond de 26e van de maand. Wordt er geen machtiging afgegeven of wordt automatische incasso geweigerd, dan wordt per maand  

€ 5,00 administratiekosten in rekening gebracht.

2. Het factuurbedrag is bij niet-tijdige betaling onmiddellijk opeisbaar en afnemer is alsdan in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.

3. Bij niet of niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd de overeenkomst met de afnemer zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk te ontbinden.

4. Ingeval van niet-tijdige betaling door afnemer, zijn surséance van betaling of aanvragen daartoe zijn faillissement of aanvragen daartoe en/of liquidatie van het bedrijf van de afnemer of bedrijfsbeëindiging door de afnemer, is het  factuurbedrag en al hetgeen de afnemer overigens ingevolge de overeenkomst aan De Benjamin verschuldigd is, onmiddellijk opeisbaar en is De Benjamin gerechtigd alle niet volledige uitgevoerde overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, dan wel onze verplichtingen op te schorten, onverminderd al onze overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.

5. Bij niet nakoming van verplichtingen is de afnemer gehouden om alle door De Benjamin gemaakte en te maken kosten (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk) te vergoeden. 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

De Benjamin heeft de volgende verzekeringen afgesloten:

1. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

Door De Benjamin wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens zover de door De Benjamin afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Bovengenoemde aansprakelijkheid is alsdan derhalve beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Scholieren ongevallenverzekering

De Benjamin heeft een ongevallen verzekering afgesloten. Deze verzekering kent een beperkte dekking van kosten ten gevolge van een ongeval ten tijde van de opvang.

Algemeen

– Het is niet toegestaan te roken in de voor kinderen toegankelijke ruimten van het gebouw.

– De Benjamin hanteert diverse protocollen. Deze liggen ter inzage bij kinderopvang De Benjamin en zijn terug te vinden op het besloten gedeelte voor ouders op de website van De Benjamin, www.debenjamin.com.

– Communicatie verloopt zoveel mogelijk via Bitcare, de software waar De Benjamin mee werkt. Deze software beschikt over een ouderapp waarvan u bij het contract meer informatie over ontvangt.